Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens

Podsumowanie Analizy Zagrożenia Agrofagiem (Ekspres PRA) dla Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins & Jones

Obszar PRA: Rzeczpospolita Polska

Opis obszaru zagrożenia: obszary uprawy soi, fasoli i grochu

Główne wnioski

Prawdopodobieństwo zasiedlenia w warunkach zewnętrznych określa się jako niskie przy średniej niepewności. Postępowanie z materiałem siewnym głównych gospodarzy reguluje Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/2072 z dnia 28 listopada 2019r., ustanawiające jednolite warunki wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2008 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2019, w sprawie materiału siewnego Phaseolus vulgaris i Dolichos spp. Istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia patogenu wraz z nasionami gospodarzy alternatywnych, brak jest natomiast dokładnych danych na temat tej drogi rozprzestrzeniania.

Na obszarze PRA występują warunki sprzyjające rozwojowi Cff i w przypadku wprowadzenia go wraz z materiałem siewnym mógłby się rozprzestrzenić i spowodować straty ekonomiczne w uprawie. Natomiast na podstawie braku danych o wykryciach na przestrzeni ostatnich 30 lat, można stwierdzić, że patogen nie stanowi w tej chwili poważnego zagrożenia fitosanitarnego
i prawdopodobieństwo rozprzestrzenienia w warunkach zewnętrznych oceniono jako niskie.

Patogen łatwo się identyfikuje przy zastosowaniu dostępnych protokołów. W przypadku podejrzenia wystąpienia na obszarze PRA, potwierdzenie lub wykluczenie jego obecności nie będzie problematyczne.

Zalecane środki fitosanitarne:

- stosowanie certyfikowanych nasion

- stosowanie odmian odpornych

- usuwanie resztek roślinnych po zbiorach

 

W przypadku wykrycia patogenu w materiale nasiennym, powinno się zmienić przeznaczenie takiego materiału, można go wykorzystać do celów spożywczych, które zawsze wiążą się z obróbką termiczną eliminującą patogeny bakteryjne.

W przypadku wykrycia w szczątkach roślin należy w miarę możliwości usunąć je z pola
i zutylizować.

Ryzyko fitosanitarne dla zagrożonego obszaru

(indywidualna ranga prawdopodobieństwa wejścia, zadomowienia, rozprzestrzenienia oraz wpływu w tekście dokumentu)

Wysokie

 

Średnie

 

Niskie

 

Poziom niepewności oceny:

(uzasadnienie rangi w punkcie 18. Indywidualne rangi niepewności dla prawdopodobieństwa wejścia, zadomowienia, rozprzestrzenienia oraz wpływu w tekście)

Wysoka

 

Średnia

 

Niska

 

Inne rekomendacje:

·               Brak


Opracowano, 2020-06-30 - pobierz

Aktualności