Candidatus Phytoplasma ulmi

Podsumowanie Analizy Zagrożenia Agrofagiem (Ekspres PRA) dla ‘Candidatus Phytoplasma ulmi

Obszar PRA: Rzeczpospolita Polska

Opis obszaru zagrożenia: łęgi, lasy mieszane, zadrzewienia miejskie i przydrożne

Główne wnioski

Ze względu na obecność roślin żywicielskich, wektorów owadzich (Macropsis mendax, Allygidius atomarius, Cixius sp, Allygidius furcatus) i sprzyjających warunków klimatycznych istnieje ryzyko zasiedlenia obszaru PRA przez ‘Ca. P. ulmi’. Ryzyko to jest umiarkowane, ponieważ występujące na terenie kraju odmiany wiązu uznawane są za mniej podatne na infekcję agrofagiem.

Jedyne wykrycie agrofaga miało miejsce w roku 2018, porażone drzewa zostały poddane eradykacji. Brak jest innych doniesień na temat wykrycia lub podejrzenia występowania fitoplazmatycznej żółtaczki wiązu w Polsce.

Wiązy rosną na terenie całego kraju, ale w lasach pod względem liczebności ich udział nie jest znaczący.

Ze względu na wyjątkowo dużą odporność na zanieczyszczenia przemysłowe wiązy dobrze znoszą warunki miejskie. Sprowadzanie odmian ozdobnych może stanowić drogę przeniknięcia agrofaga, który występuje już na terenie Niemiec i Czech.

Potencjalny wpływ na obszarze PRA na bioróżnorodność określono jako średni przy wysokiej niepewności, na usługi ekosystemowe i wpływ socjoekonomiczny jako niski przy średniej niepewności.

Zagrożone obszary to obszary, w których wiązy występują w stanie naturalnym jak łęgi i lasy oraz tereny rekreacyjne, nasadzenia miejskie i przydrożne.

Tak jak w przypadku innych fitoplazm brak jest bezpośrednich środków zwalczania ‘Ca P. ulmi’. Profilaktycznie należy unikać sadzenia odmian wiązu uznanych za podatnych na infekcję ‘Ca P. ulmi’. Należy sprowadzać sadzonki z obszaru wolnego od agrofaga, środkiem zapobiegawczym jest też fumigacja lub zastosowanie insektycydów niszczących wektora w sprowadzanym materiale.

 

Ryzyko fitosanitarne dla zagrożonego obszaru

(indywidualna ranga prawdopodobieństwa wejścia, zadomowienia, rozprzestrzenienia oraz wpływu w tekście dokumentu)

Wysokie

 

Średnie

 

Niskie

 

Poziom niepewności oceny:

(uzasadnienie rangi w punkcie 18. Indywidualne rangi niepewności dla prawdopodobieństwa wejścia, zadomowienia, rozprzestrzenienia oraz wpływu w tekście)

Wysoka

 

Średnia

 

Niska

 

Inne rekomendacje:

·                Brak


Opracowano, 2022-06-28 - pobierz

Aktualności